1.         Algemeen

Ingevolge art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) dient Schagen Lensen & van Krieken Accountants te beschikken over een klokkenluidersregeling.

Art. 32 VAO

 1. Schagen Lensen & van Krieken Accountants heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten Schagen Lensen & van Krieken Accountants en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten Schagen Lensen & van Krieken Accountants aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door Schagen Lensen & van Krieken Accountants.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van Schagen Lensen & van Krieken Accountants geplaatst.

2.         Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

 1. handelingen die leiden tot strafbare feiten door Schagen Lensen & van Krieken Accountants of haar medewerkers;
 2. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Schagen Lensen & van Krieken Accountants of haar medewerkers;
 3. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Schagen Lensen & van Krieken Accountants of haar medewerkers;
 4. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;
 5. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;
 6. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Indien er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van Schagen Lensen & van Krieken Accountants dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze klokkenluidersregeling. Het verschil met de klachtenregelening hangt samen met het feit dat gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

3.         Procedure

 1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.
 2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via vertrouwenspersoonslk@slk.nl. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.
 3. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen 1 week aan de melder. De vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de ontvangst van de melding.
 4. a) Indien sprake is van een situatie genoemd onder A en E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de vennoten. De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

b) Indien sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.
c) Bij het informeren van de vennoten en compliance officer als bedoeld in de punten 4a en 4b maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.

 1. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
 2. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

4.         Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.

Het bestuur van Schagen Lensen & van Krieken Accountants garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen Schagen Lensen & van Krieken Accountants, dan wel zijn/haar carrière.

Deze klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van Schagen Lensen & van Krieken Accountants.