Goudsesingel 80
3011 KD Rotterdam
Postbus 22243
3003 DE Rotterdam
T: (010) 411 64 02
F: (010) 412 92 69 rotterdam@slk.nl

Laatste nieuws
1. Nieuwsbrief 10-2014
2. Ook reisaftrek zonder plaatsbewijzen
Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de Belastinginspecteur u om bewijs voor de reisaftrek dan kunt u dit bewijs voortaan ook op een andere manier leveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties.
3. Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer
Vanaf 1 juli aanstaande kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015 een jongere in dienst neemt vanuit een ww- of bijstandspositie. Inmiddels zijn wat meer details bekend over deze nieuwe premiekorting jongere werknemer. Zo blijkt met name een onderbroken dienstverband een struikelblok te zijn.
4. Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht
Met de herinvesteringsreserve kunt u de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel gebruiken voor de herinvestering in een ander bedrijfsmiddel.
5. Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen
De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een verdere pensioenversobering vanaf 2015. Maximale pensioenopbouwpercentages gaan wederom omlaag en het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt tot € 100.000.
6. Beleggen in privé of in de bv?
Wanneer uw bv winstgevend is en er voldoende overtollige liquide middelen aanwezig zijn, zou u met dit extra geld kunnen gaan beleggen.
7. Aantal kindregelingen fors omlaag in 2015
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met de Wet hervorming kindregelingen. Hiermee gaat het aantal tegemoetkomingen voor ouders met kinderen fors omlaag. Van de tien bestaande kindregelingen blijven er in 2015 nog maar vier over.
8. Tips
- Nieuwe werkwijze voor de voorlopige teruggaaf
- Belastingkorting voor onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang
- Betere bescherming flexwerker een halfjaar uitgesteld
- Minimumloon per 1 juli 2014 omhoog
- Vrije bewijsleer voor de reisaftrek
- Alle opvolgende auto's tezamen voor de 500-kilometergrens
9. Nieuwsbrief 9-2014
10. Opbouw oudedagsreserve verder aan banden
Wanneer de Eerste Kamer volgende week naar alle verwachting instemt met de geplande pensioenaanscherpingen vanaf 2015, dan heeft dat ook gevolgen voor de opbouw van de oudedagsreserve in de inkomstenbelasting. Als ondernemer kunt u dan minder reserveren voor uw oude dag in de onderneming.
11. Lagere pensioenopbouw vanaf 2015!
De verlaging van de pensioenopbouw vanaf 2015 en de maximering van het pensioengevend inkomen zijn een feit. De Eerste Kamer heeft gisteren, 27 mei 2014, ingestemd met de door het kabinet beoogde fiscale hervorming van de pensioenopbouw.
12. Pas op met de onzakelijke lening
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de positie om aan uw bv een lening te verstrekken. Mits dit op zakelijke gronden gebeurt, is daar niets mis mee.
13. Nieuwe aanzegplicht voor werkgevers bij einde tijdelijk arbeidscontract
Werkt u veel met tijdelijke arbeidscontracten, dan moet u rekening houden met de nieuwe aanzegplicht die naar alle waarschijnlijkheid gaat gelden vanaf 1 juli 2014.
14. Minnelijke taxatie van uw bedrijfspand
De waardering van een bedrijfspand is bepaald niet eenvoudig. Om discussies over een te hoge of een te lage waardering met de Belastingdienst te voorkomen, is het mogelijk om een minnelijke taxatie aan te vragen.
15. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlands belastingplichtige
Werkt u in Nederland of heeft u andere inkomsten uit of bezittingen in Nederland en woont u elders, dan mag u voor de inkomstenbelasting in bepaalde gevallen kiezen voor toepassing van de regels voor binnenlandse belastingplicht.
16. Ook reisaftrek zonder plaatsbewijzen
Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de Belastinginspecteur u om bewijs voor de reisaftrek dan kunt u dit bewijs voortaan ook op een andere manier leveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties.
17. Tips
- Ook opdrachtgever verantwoordelijk voor juiste VAR-aanvraag
- Hoger premiedeel ZW-flex bij einde eigenrisicodragerschap
- Aanscherping aftrek specifieke zorgkosten
- Crisisheffing! Heeft bezwaar wel zin?
- Investeringsaftrek met terugwerkende kracht
- Verdiep u in de werkkostenregeling!
18. Nieuwsbrief 8-2014
19. Opbouw oudedagsreserve verder aan banden
Wanneer de Eerste Kamer volgende week naar alle verwachting instemt met de geplande pensioenaanscherpingen vanaf 2015, dan heeft dat ook gevolgen voor de opbouw van de oudedagsreserve in de inkomstenbelasting. Als ondernemer kunt u dan minder reserveren voor uw oude dag in de onderneming.
20. Stijging minimumloon per 1 juli 2014
Per 1 juli 2014 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon. Als werkgever bent u verplicht minimaal dit minimumloon uit te betalen aan uw werknemers. Bovendien moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Houd daarom tijdig rekening met de gewijzigde bedragen.
21. Nieuwe werkwijze voor voorlopige teruggaven
Vanaf 2015 wordt een nieuwe werkwijze ingevoerd voor voorlopige teruggaven. Nu is een voorlopige teruggaaf nog vaak gebaseerd op historische gegevens.
22. Onderbroken dienstverband struikelblok voor premiekorting jongere werknemer
Per 1 juli aanstaande start de tijdelijke premiekorting jongere werknemer. U komt in aanmerking voor deze kortingsregeling wanneer u tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 een jongere uitkeringsgerechtigde (leeftijd tussen de 18 en 27 jaar) in dienst neemt.
23. Nieuwsbrief 7-2014
24. Hogere ‘ziektewetpremie’ voor terugkerende eigenrisicodrager
Keert u als werkgever na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) terug naar het UWV, dan moet u per 1 januari 2015 mogelijk rekening houden met een hogere publieke premie.
25. Stappenplan werkkostenregeling
Bent u al over op de werkkostenregeling of maakt u nog gebruik van de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers?
26. Afspraken over uw bewaarplicht
Als ondernemer bent u wettelijk verplicht uw administratie zeven jaar te bewaren. Soms geldt zelfs een langere fiscale bewaartermijn, maar wist u dat u met de Belastingdienst ook afspraken kunt maken over een kortere bewaartermijn?
27. Tijdelijk tariefvoordeel bij dividenduitkering
Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, dan is dit jaar bij uitstek een geschikt moment voor een dividenduitkering.
28. Wees op tijd met uw aanvraag WBSO/RDA!
Wilt u (ook) vanaf 1 juli 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Een aanvraag kunt u indienen tot en met 31 mei 2014, maar wacht daarmee niet tot de laatste dag.
29. Gratis veiligheidsscan voor ‘kleine’ bedrijven
Sinds 15 april 2014 is de Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven opnieuw van start gegaan. Ook dit jaar is er budget beschikbaar gesteld om ondernemers te steunen bij het verbeteren van de veiligheid. Voor 'kleine' bedrijven is er een gratis veiligheidsscan.
30. Nieuwsbrief 6-2014
31. Hypotheekrenteaftrek ook bij vruchtgebruik woning
Heeft u als erfgenaam het vruchtgebruik van een woning, dan bent u niet de eigenaar, maar u woont er wel in. Eigenaar krachtens erfrecht is diegene die het zogeheten bloot eigendom van de woning heeft.
32. Investeringsaftrek vergeten? Herstel is mogelijk!
Speciaal voor ondernemers die per abuis in hun aangifte vergeten te kiezen voor toepassing van de investeringsaftrek, is er een herstelmogelijkheid.
33. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht werkgever
Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf 1 januari 2014 in werking getreden.
34. Opname stamrecht. Wel of niet verstandig?
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) in het verleden een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ondergebracht in een stamrecht bij uw bv, dan krijgt u dit jaar de mogelijkheid om met extra korting uw stamrechtaanspraak in één keer op te nemen.
35. Wijziging btw-regels per 2015
Op 1 januari 2015 veranderen de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten verricht aan niet-belastingplichtige afnemers.
36. Innovatiebox onder de loep
Voor bedrijven in de vennootschapsbelasting geldt een speciaal fiscaal regime voor inkomsten uit innovatie: de innovatiebox. Hiermee kunt u aanzienlijk belasting besparen, maar de innovatiebox is niet bepaald 'gebruiksvriendelijk'.
37. Tips
- Uitstel invoering depotstelsel
- Slim investeren in energiebesparende maatregelen
- Crisisheffing? Maak op tijd bezwaar!
- Tijdelijke oplossing voor bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht pensioen
- Plannen voor verdere aanpassing gebruikelijkloonregeling
38. Nieuwsbrief 5-2014
39. Corrigeer een onjuiste btw-aangifte vóór 1 april!
Moet uw btw-aangifte van 2013 nog worden gecorrigeerd of moet de btw-balanspost van 2013 nog worden aangegeven, doe dit dan vóór 1 april 2014.
40. Invoering depotstelsel tot nader order uitgesteld
Vanaf 1 juli 2014 zou het bestaande g-rekeningenstelsel gefaseerd worden vervangen door een depotstelsel.
41. Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht
Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww.
42. Erven zonder zorgen
De tijd dat een erfenis automatisch een meevaller betekent, is voorbij. Steeds vaker zijn er schulden, is er nog een flinke hypotheek en blijkt het geërfde huis onverkoopbaar.
43. Betaal de belasting op tijd!
Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw).
44. Verklaring arbeidsrelatie onder de loep
In de media is de afgelopen tijd regelmatig het bericht verschenen dat de Belastingdienst steeds kritischer kijkt naar de afgegeven Verklaring arbeidsrelatie (VAR).
45. Eerder ontslag voor de AOW-gerechtigde werknemer
Vanaf 1 april aanstaande komen AOW-gerechtigde werknemers bij collectief ontslag het eerst voor ontslag in aanmerking. Van collectief ontslag is sprake wanneer om bedrijfseconomische redenen twintig of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen.
46. Belasting- en invorderingsrente fors omhoog
Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting fors omhoog: van 3% naar minimaal 8%. De Belastingdienst gaat namelijk aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Deze wettelijke rente is met ingang van dit jaar zelfs 8,25%.
47. Verplichte inschrijfvergoeding bij Kamer van Koophandel
Sinds 15 februari 2014 vraagt de Kamer van Koophandel een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 voor iedere nieuwe inschrijving in het Handelsregister.
48. Jacht op buitenlandse kentekens
De Belastingdienst benadert binnenkort alle gemeenten voor een opgaaf van actieve parkeervergunningen die zijn afgegeven op een buitenlands kenteken.
49. Informatiepunt restschulden
Vraagt u zich weleens af of u bij verkoop van uw woning blijft zitten met een restschuld? De laatste jaren zijn de huizenprijzen immers fors gedaald. Wanneer uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw woning, dan loopt u de kans om bij een toekomstige verkoop van uw woning nog een restschuld over te houden.
50. Versoepeling registratieplicht voor de actieve dga
Sinds 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel voor ieder bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt, oftewel personeel uitleent tegen betaling.