Goudsesingel 80
3011 KD Rotterdam
Postbus 22243
3003 DE Rotterdam
T: (010) 411 64 02
F: (010) 412 92 69 rotterdam@slk.nl

Laatste nieuws
1. Nieuwsbrief 16-2014
2. ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015
Als dga valt u verplicht onder de gebruikelijkloonregeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.
3. Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht per 1 juli 2015.
4. Einde VAR in zicht
Het hing al langer in de lucht, maar nu lijkt het er toch van te komen. De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) zal worden vervangen door de 'Beschikking geen loonheffingen'.
5. Belastingdienst komt u tegemoet bij verkeerde keuze voor verliesverrekening
Voor de jaren 2009 tot en met 2011 gold een tijdelijke crisismaatregel. Hierdoor was het mogelijk bedrijfsverliezen in de vennootschapsbelasting te verrekenen met belastbare winsten uit de drie voorafgaande jaren.
6. Verzekeringen? Geen cent te veel!
Check met regelmaat uw verzekeringsportefeuille. U wilt per slot van rekening niet te veel betalen voor uw bedrijfsverzekeringen. Zeker met het oog op de assurantiebelasting op verzekeringen die per 2013 ook nog eens omhoog is gegaan van 9,7% naar 21%.
7. Tips
- Verplichte aanpassing van uw pensioenovereenkomst
- Laat u niet verrassen door een kortere deponeringstermijn
- Tegemoetkomingen aan de woningeigenaar
- Wacht niet te lang met dividend
- Opnieuw 20% korting bij afkoop levensloop
- Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid
8. Nieuwsbrief 15-2014
9. Prinsjesdag 2014: werkkostenregeling definitief
Op Prinsjesdag is nogmaals bevestigd dat de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2015 definitief wordt ingevoerd.
10. VAR-verklaring wordt Beschikking geen loonheffingen
De huidige VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) heeft zijn langste tijd gehad. De verklaring gaat verdwijnen en wordt vervangen door de Beschikking geen loonheffingen.
11. Let op de aanzegtermijn
U weet waarschijnlijk al dat een deel van de Wet werk en zekerheid 1 januari 2015 in werking treedt. En voordat u het weet, is het al zover. Dat betekent dat u alert moet zijn op de aanzegtermijn.
12. Scholingsvoucher bij in dienst nemen oudere werkloze
Neemt u een ‘oudere’ werkzoekende met een ww-uitkering in dienst en heeft deze scholing nodig om zijn functie goed te kunnen uitoefenen, dan kunt u gebruik maken van een scholingsvoucher.
13. Wees op tijd met de aanschaf van een zuinige auto
Overweegt u de aanschaf of het leasen van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2015 fiscaal voordelig rijden?
14. Onbelaste dividenduitkering bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen
Erft u aanmerkelijkbelangaandelen en wordt daarop een dividend uitgekeerd, dan hoeft u hierover op verzoek geen belasting te betalen.
15. Nieuwsbrief 14-2014
16. Deponeer uw jaarcijfers 2013 voor 8 december as.
De deponeringstermijn voor besloten vennootschappen met een bestuurder enig aandeelhouder voor het boekjaar 2013 eindigt op 8 december 2014!
17. Maatregelen Prinsjesdag op een rij
De economie toont voorzichtige tekenen van herstel, maar dit is nog broos. Voorzichtigheid is geboden en dat vertaalt zich in het op Prinsjesdag door het kabinet aangeboden Belastingplan voor 2015. De belangrijkste maatregelen hebben we alvast voor u op een rij gezet.
18. Btw-teruggaaf ook mogelijk op ander bankrekeningnummer
Wilt u als ondernemer uw btw-teruggaaf door de Belastingdienst laten uitbetalen op een rekeningnummer dat niet op uw naam staat, dan is dat mogelijk. U moet hiervoor wel een verzoek indienen.
19. Uitkering van uw stamrecht in delen
Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of verzekeraar, dan mag u vanaf dit jaar de stamrechtaanspraak in één keer opnemen.
20. Nieuwsbrief 13-2014
21. Wees op tijd met uw aanvraag WBSO/RDA
Wilt u (ook) vanaf 1 oktober 2014 gebruik maken van de WBSO/RDA wees dan op tijd met uw aanvraag. Haast is geboden want een aanvraag kan nog worden ingediend via internet tot en met 31 augustus 2014. Bent u zelfstandig ondernemer dan geldt deze datum niet. U kunt dan nog tot en met 30 september aanstaande WBSO/RDA aanvragen voor 2014.
22. Laag btw-tarief voor verbouwing en renovatie woningen verlengd
Er is goed nieuws voor mensen met verbouwplannen. Het lage btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij verbouwing of renovatie van uw woning wordt met een half jaar verlengd. Deze gunstige maatregel zou aan het eind van dit jaar stoppen maar recent is bekend geworden dat de maatregel nog doorloopt tot juli 2015.
23. Wijzigingen en vereenvoudigingen in de werkkostenregeling
De werkkostenregeling zal op een aantal punten eenvoudiger worden. Begin juli zijn vijf maatregelen aangekondigd om de werkkostenregeling te verbeteren. Welke deze zijn, leest u hieronder.
24. De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht
Per 1 juli 2015 krijgt u te maken met nieuwe ontslagregels. De reden van ontslag bepaalt vanaf dat moment de ontslagroute (UWV of kantonrechter), uw werknemer krijgt bedenktijd bij ontslag met wederzijds goedvinden en de ontslagvergoeding maakt plaats voor de transitievergoeding.
25. De voordelen van een holdingstructuur
Onderneemt u vanuit één bv, dan zijn alle bedrijfsactiviteiten hierin ondergebracht, dus ook een eventueel bedrijfspand, uw pensioen in eigen beheer, de daadwerkelijke onderneming (uw werkactiviteiten) en overtollige liquiditeiten. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico's. Menig dga kiest dan ook voor een holdingstructuur.
26. Aanpassing btw-regels voor vouchers
Kunnen uw klanten bij u terecht voor vouchers, zoals cadeaubonnen of kortingsbonnen dan wel de inwisseling daarvan? Bent u dan btw verschuldigd bij uitgifte of wanneer de klant een dergelijke bon of kaart bij u inwisselt?
27. Tips
- VAR 2014 onder voorwaarden langer geldig
- Verbouwplannen? Profiteer van btw-voordeel
- Maak uw inbrengwens op tijd kenbaar
- Werktijdverkorting voor werkgevers getroffen door Russische boycot
28. Nieuwsbrief 12-2014
29. Aangescherpte regels voor vrijwillige AOW-inkoopverzekering
Wanneer u enkele jaren buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan bent u wellicht in die periode niet verzekerd geweest voor de AOW. Dat betekent dat u vanaf uw AOW-leeftijd dan een lager AOW-pensioen ontvangt.
30. Einde verruimde termijn in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop
De tijdelijk verruimde termijn van 36 maanden in de overdrachtsbelasting bij doorverkoop van een woning of een pand loopt ten einde. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer een termijn van 6 maanden waarbinnen een opvolgende koper een vermindering van overdrachtsbelasting kan krijgen.
31. VAR-verklaring 2014 ook geldig in het eerste deel van 2015
Voor het jaar 2015 moet u uw VAR-verklaring aanvragen via een webmodule. De huidige aanvraagprocedure vervalt. Een wetsvoorstel hiertoe wordt waarschijnlijk eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden. Voor huidige VAR-houders wordt een beperkte overgangsperiode aangeboden.
32. Belastingvrije vergoedingen reisbesluiten beperkt!
Op grond van de reisbesluiten mocht u aan uw werknemer voor verblijfkosten aansluiten bij de vergoedingen voor ambtenaren op dienstreis. De bedragen op basis van deze regeling waren belastingvrij, zonder dat een onderbouwing met bonnetjes nodig was.
33. Controles Wet Vermindering Afdracht Onderwijs (WVA)
Vóór 2014 bestond de mogelijkheid om een korting te claimen voor werknemers die bepaalde aangewezen soorten van onderwijs genoten. Deze regeling is per 2014 afgeschaft en vervangen door een Subsidie Praktijkleren aan te vragen via www.rvo.nl. De oude regeling kunt u echter nog niet vergeten!
34. WKR en gezondheid
Met ingang van 2015 wordt de WKR aangepast en zal vanaf dat moment (aanpassingen in Belastingplan 2015) verplicht gelden voor alle werkgever. Als gevolg hiervan gaan werkgevers wellicht minder investeren in gezondheid van hun werknemers. Hoe zit dit?
35. Wees op tijd met uw aanvraag Subsidieregeling Praktijkleren
Met ingang van 1 januari 2014 is de afdrachtvermindering onderwijs afgeschaft en is deze vervangen door een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren.
36. Werktijdverkorting voor bedrijven getroffen door Russische boycot
Diverse Nederlandse bedrijven hebben veel last van de Russische boycot van EU-goederen, zoals groente, fruit, vlees, vis en zuivel. Geldt dat ook voor u en heeft u door de boycot van Rusland minder werk, dan kunt u per direct werktijdverkorting voor uw medewerkers aanvragen.
37. Nieuwsbrief 11-2014
38. Extra financieringsruimte voor ondernemers
Voor veel ondernemers is het aantrekken van financiering nog steeds problematisch. Het kabinet kondigde daarom deze week aanvullende financiële maatregelen aan om het eigen vermogen van ondernemers te versterken, het financieringsaanbod te verbreden en ondernemersvaardigheden te verbeteren.
39. Verbouwen met voordeel
Heeft u verbouwplannen aan uw woning, stel deze dan niet langer uit. Dit jaar levert u dat nog een flinke besparing op. Tot en met 31 december 2014 geldt namelijk nog het verlaagde 6% btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van uw woning. Besluit u pas volgend jaar te verbouwen dan betaalt u weer het gebruikelijke tarief van 21%.
40. Dien een voorstel in voor de Milieu- of Energielijst
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2015. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op een van deze lijsten staan, dan levert u dat een fiscaal voordeel op mits het investeringsbedrag hoger is dan € 2.500.
41. Nieuwsbrief 10-2014
42. Ook reisaftrek zonder plaatsbewijzen
Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de reisaftrek. Een van de voorwaarden voor deze vaste aftrek is versoepeld. Vraagt de Belastinginspecteur u om bewijs voor de reisaftrek dan kunt u dit bewijs voortaan ook op een andere manier leveren dan met plaatsbewijzen of overzichten van transacties.
43. Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer
Vanaf 1 juli aanstaande kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015 een jongere in dienst neemt vanuit een ww- of bijstandspositie. Inmiddels zijn wat meer details bekend over deze nieuwe premiekorting jongere werknemer. Zo blijkt met name een onderbroken dienstverband een struikelblok te zijn.
44. Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht
Met de herinvesteringsreserve kunt u de opbrengst van de verkoop van een bedrijfsmiddel gebruiken voor de herinvestering in een ander bedrijfsmiddel.
45. Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen
De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met een verdere pensioenversobering vanaf 2015. Maximale pensioenopbouwpercentages gaan wederom omlaag en het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd, wordt beperkt tot € 100.000.
46. Beleggen in privé of in de bv?
Wanneer uw bv winstgevend is en er voldoende overtollige liquide middelen aanwezig zijn, zou u met dit extra geld kunnen gaan beleggen.
47. Aantal kindregelingen fors omlaag in 2015
De Eerste Kamer heeft op dinsdag 24 juni ingestemd met de Wet hervorming kindregelingen. Hiermee gaat het aantal tegemoetkomingen voor ouders met kinderen fors omlaag. Van de tien bestaande kindregelingen blijven er in 2015 nog maar vier over.
48. Tips
- Nieuwe werkwijze voor de voorlopige teruggaaf
- Belastingkorting voor onverrekend verlies uit aanmerkelijk belang
- Betere bescherming flexwerker een halfjaar uitgesteld
- Minimumloon per 1 juli 2014 omhoog
- Vrije bewijsleer voor de reisaftrek
- Alle opvolgende auto's tezamen voor de 500-kilometergrens
49. Nieuwsbrief 9-2014
50. Opbouw oudedagsreserve verder aan banden
Wanneer de Eerste Kamer volgende week naar alle verwachting instemt met de geplande pensioenaanscherpingen vanaf 2015, dan heeft dat ook gevolgen voor de opbouw van de oudedagsreserve in de inkomstenbelasting. Als ondernemer kunt u dan minder reserveren voor uw oude dag in de onderneming.