Goudsesingel 80
3011 KD Rotterdam
Postbus 22243
3003 DE Rotterdam
T: (010) 411 64 02
F: (010) 412 92 69 rotterdam@slk.nl

Laatste nieuws
1. Nieuwsbrief 6-2014
2. Hypotheekrenteaftrek ook bij vruchtgebruik woning
Heeft u als erfgenaam het vruchtgebruik van een woning, dan bent u niet de eigenaar, maar u woont er wel in. Eigenaar krachtens erfrecht is diegene die het zogeheten bloot eigendom van de woning heeft.
3. Investeringsaftrek vergeten? Herstel is mogelijk!
Speciaal voor ondernemers die per abuis in hun aangifte vergeten te kiezen voor toepassing van de investeringsaftrek, is er een herstelmogelijkheid.
4. Gevolgen modernisering Ziektewet uitgelicht werkgever
Per 1 januari 2013 is de modernisering van de Ziektewet in werking getreden. De financiële gevolgen van deze modernisering zijn vanaf 1 januari 2014 in werking getreden.
5. Opname stamrecht. Wel of niet verstandig?
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) in het verleden een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ondergebracht in een stamrecht bij uw bv, dan krijgt u dit jaar de mogelijkheid om met extra korting uw stamrechtaanspraak in één keer op te nemen.
6. Wijziging btw-regels per 2015
Op 1 januari 2015 veranderen de btw-regels voor telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten verricht aan niet-belastingplichtige afnemers.
7. Innovatiebox onder de loep
Voor bedrijven in de vennootschapsbelasting geldt een speciaal fiscaal regime voor inkomsten uit innovatie: de innovatiebox. Hiermee kunt u aanzienlijk belasting besparen, maar de innovatiebox is niet bepaald 'gebruiksvriendelijk'.
8. Tips
- Uitstel invoering depotstelsel
- Slim investeren in energiebesparende maatregelen
- Crisisheffing? Maak op tijd bezwaar!
- Tijdelijke oplossing voor bijbetalingsplicht bij waardeoverdracht pensioen
- Plannen voor verdere aanpassing gebruikelijkloonregeling
9. Nieuwsbrief 5-2014
10. Corrigeer een onjuiste btw-aangifte vóór 1 april!
Moet uw btw-aangifte van 2013 nog worden gecorrigeerd of moet de btw-balanspost van 2013 nog worden aangegeven, doe dit dan vóór 1 april 2014.
11. Invoering depotstelsel tot nader order uitgesteld
Vanaf 1 juli 2014 zou het bestaande g-rekeningenstelsel gefaseerd worden vervangen door een depotstelsel.
12. Hervormingen arbeidsmarkt in aantocht
Nieuwe regels voor ontslag, meer en sneller zekerheid voor werknemers met flexibele contracten en een stapsgewijze verkorting van de ww.
13. Erven zonder zorgen
De tijd dat een erfenis automatisch een meevaller betekent, is voorbij. Steeds vaker zijn er schulden, is er nog een flinke hypotheek en blijkt het geërfde huis onverkoopbaar.
14. Betaal de belasting op tijd!
Sinds 1 januari 2014 gelden er aangescherpte regels als het gaat om het betalen van aangiftebelastingen, zoals de loonheffingen en de omzetbelasting (btw).
15. Verklaring arbeidsrelatie onder de loep
In de media is de afgelopen tijd regelmatig het bericht verschenen dat de Belastingdienst steeds kritischer kijkt naar de afgegeven Verklaring arbeidsrelatie (VAR).
16. Eerder ontslag voor de AOW-gerechtigde werknemer
Vanaf 1 april aanstaande komen AOW-gerechtigde werknemers bij collectief ontslag het eerst voor ontslag in aanmerking. Van collectief ontslag is sprake wanneer om bedrijfseconomische redenen twintig of meer werknemers tegelijkertijd hun ontslag krijgen.
17. Belasting- en invorderingsrente fors omhoog
Per 1 april 2014 gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting fors omhoog: van 3% naar minimaal 8%. De Belastingdienst gaat namelijk aansluiten bij de wettelijke rente voor handelstransacties met een ondergrens van 8%. Deze wettelijke rente is met ingang van dit jaar zelfs 8,25%.
18. Verplichte inschrijfvergoeding bij Kamer van Koophandel
Sinds 15 februari 2014 vraagt de Kamer van Koophandel een eenmalige inschrijfvergoeding van € 50 voor iedere nieuwe inschrijving in het Handelsregister.
19. Jacht op buitenlandse kentekens
De Belastingdienst benadert binnenkort alle gemeenten voor een opgaaf van actieve parkeervergunningen die zijn afgegeven op een buitenlands kenteken.
20. Informatiepunt restschulden
Vraagt u zich weleens af of u bij verkoop van uw woning blijft zitten met een restschuld? De laatste jaren zijn de huizenprijzen immers fors gedaald. Wanneer uw hypotheekschuld groter is dan de waarde van uw woning, dan loopt u de kans om bij een toekomstige verkoop van uw woning nog een restschuld over te houden.
21. Versoepeling registratieplicht voor de actieve dga
Sinds 1 juli 2012 geldt er een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel voor ieder bedrijf dat arbeidskrachten ter beschikking stelt, oftewel personeel uitleent tegen betaling.
22. Nieuwsbrief 4-2014
23. Update pensioenperikelen
De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met een verdere verlaging van de pensioenopbouwpercentages per 2015 en een beperking van het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd.
24. Eerder ontslag voor de oudere werknemer
Vanaf 1 april aanstaande wijzigt er iets in de regels voor collectief ontslag. Niet de werknemer die als laatste is aangenomen, komt het eerst voor ontslag in aanmerking, maar de werknemer die al recht heeft op een AOW-uitkering.
25. Giftenaftrek? Laat u niet verrassen!
De Belastingdienst gaat de aangifte inkomstenbelasting 2013 extra controleren op aftrekposten. Eén van die aftrekposten is de giftenaftrek. Omdat dit een speerpunt is treft u hieronder wat aandachtspunten voor de aftrek van giften.
26. Extra geld voor innovatief mkb
Is uw bedrijf in het midden- en kleinbedrijf (mkb) constant bezig met vernieuwing en het ontwikkelen van innovaties? Misschien kunt u dan wel gebruik maken van de regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT-regeling). Dit jaar is er extra budget beschikbaar. Vanaf 15 april kunt u een aanvraag indienen.
27. Nieuwsbrief 3-2014
28. Controleer de WOZ-waarde van uw eigen woning
Een dezer dagen valt het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen weer op uw deurmat. Op dit aanslagbiljet treft u ook de WOZ-waarde van uw woning aan. Deze WOZ-waarde is niet alleen van belang voor de onroerendezaakbelasting, maar met name ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Denkt u dat de WOZ-waarde van uw woning te hoog is, maak dan tijdig bezwaar.
29. Schenking ontvangen? Doe op tijd aangifte!
Heeft u in 2013 schenkingen ontvangen, dan moet u wellicht aangifte schenkbelasting doen. Heeft u dit nog niet gedaan, doe dit dan alsnog vóór 1 maart 2014. U riskeert anders een boete. Een aangifte is niet nodig als de ontvangen bedragen onder de 'normale' vrijstelling voor de schenkbelasting vallen.
30. Pas op! Valse e-mails Belastingdienst in omloop
De Belastingdienst waarschuwt dat er op dit moment diverse valse e-mails in omloop zijn. Burgers en bedrijven wordt geadviseerd om deze e-mails niet te openen, maar direct weg te gooien. Opent u per abuis een dergelijke e-mail toch, dan luidt het advies om in ieder geval niet te klikken op eventuele links in de mail.
31. Betere bescherming voor de flexwerker
De Tweede Kamer heeft vorige week ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet regelt een hervorming van het ontslagrecht en de ww en biedt meer zekerheid voor werknemers met flexibele contracten. De meeste maatregelen zullen hoogstwaarschijnlijk pas ingaan vanaf 1 juli 2015 of later. Werkt u echter veel met tijdelijke contracten dan moet u er nu al op bedacht zijn dat een aantal wijzigingen al gelden vanaf 1 juli 2014.
32. Nieuwsbrief 2-2014
33. Extra bescherming voor de onwetende erfgenaam
Wordt u als erfgenaam geconfronteerd met een onverwachte schuld uit een erfenis, dan kan het zijn dat u deze schuld met uw eigen geld moet betalen. Om u hiertegen beter te beschermen is er deze week een wetsvoorstel ingediend. In de toekomst kunt u de kantonrechter verzoeken om ontheffing van uw plicht om de schuld zelf te betalen. Voorwaarde is wel dat u van tevoren niet op de hoogte was van de schuld.
34. Voortaan weer betaalde ondersteuning voor eigenrisicodrager Ziektewet
Het UWV is gestopt met de gratis berekening van het dagloon. Tot 1 februari 2014 kon u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet het dagloon voor de Ziektewetuitkering aan uw werknemer tijdelijk gratis laten berekenen. Vanaf nu moet u voor deze berekening weer betalen.
35. Aangescherpt beleid rond wijzigen van voorlopige aanslagen
Veel ondernemers en particulieren hebben aan het begin van het jaar alvast een voorlopige aanslag ontvangen. Wellicht wilt u die graag herzien, omdat de Belastingdienst van onjuiste bedragen is uitgegaan. Zeer recentelijk is het beleid voor het aanpassen van de voorlopige aanslag echter gewijzigd. Uit die wijziging blijkt dat de inspecteur sinds 28 januari 2014, onder voorwaarden, kan afzien van het aanpassen van de voorlopige aanslag.
36. Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens van werknemers
Na een reeks van onderzoeken bij verschillende organisaties blijkt dat bedrijven niet altijd even zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van hun werknemers. Deze onderzoeken zijn voor het College bescherming persoonsgegevens (CBP) reden geweest om een aantal 'do's & don'ts' te publiceren over hoe het wel moet.
37. Te laat betaalde lijfrentepremies soms toch aftrekbaar
Betaalt u de premie voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een automatische incasso? Dan kan het zijn dat de premie die eind december 2013 van uw rekening had moeten zijn afgeschreven, pas in januari 2014 daadwerkelijk is afgeschreven. In dat geval mag u toch de premie in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 in aftrek brengen. Uiteraard moet u voor het overige wel voldoen aan de voorwaarden voor premieaftrek.
38. Onzekerheid rond collectieve procedure schenk- en erfbelasting
De Hoge Raad besliste in november vorig jaar dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever mag in de schenk- en erfbelasting onderscheid maken tussen de verkrijging van privévermogen en ondernemingsvermogen. De Stichting Meldpunt Collectief Onrecht laat het er niet bij zitten en roept mensen op om aan te haken bij een collectieve procedure bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Het is echter maar de vraag of dit zinvol is.
39. Nieuwsbrief 1-2014
40. Extra voordeel met Energie-investeringsaftrek
Eind december is de energielijst voor 2014 gepubliceerd. Op deze lijst staan meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek. Investeert u in een bedrijfsmiddel wat is aangewezen op de energielijst dan heeft u extra fiscaal voordeel.
41. Verplichte salarisverhoging voor de dga
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid (gebruikelijkloonregeling). Was het gebruikelijk loon voor de dga vorig jaar nog minimaal € 43.000, dit jaar is dat € 44.000. Een verplichte salarisverhoging dus van € 1.000.
42. Extra voordeel met Research & Development Aftrek
Sinds 2012 is er een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting die investeren in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten: de Research & Development Aftrek (RDA). Deze aftrekpost wordt in 2014 nog aantrekkelijker want het RDA-percentage gaat omhoog van 54% naar 60%.
43. Minder aftrek levensonderhoud kinderen in 2014
Betaalt u kinderalimentatie dan heeft u mogelijk recht op de forfaitaire aftrek voor kosten van levensonderhoud van kinderen. Deze aftrekpost in de inkomstenbelasting is dit jaar met tientallen euro's per kwartaal omlaag gegaan ten opzichte van vorig jaar. Bovendien zijn er plannen om de aftrek helemaal af te schaffen.
44. Extra gegevens op jaaropgaaf 2013
Als werkgever moet u aan uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Deze jaaropgaaf is vormvrij, maar er moeten wel een aantal verplichte gegevens op staan. Op de jaaropgaaf over 2013 dient u zelfs twee nieuwe gegevens te vermelden: de werkgeversheffing Zvw en het totaal van de premies werknemersverzekeringen.
45. Nieuwsbrief 64
46. Afdrachtvermindering onderwijs: houd u aan de regels!
Per 1 januari 2014 komt er een einde aan de afdrachtvermindering onderwijs. Deze wordt dan vervangen door de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren. De afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs betekent echter niet dat de Belastingdienst niet meer zal controleren of u als werkgever de afdrachtvermindering in het verleden juist heeft toegepast. Werkgevers die niet aan alle voorwaarden voldoen, kunnen rekenen op een naheffingsaanslag loonheffingen en een eventuele boete.
47. Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd met gelijkheidsbeginsel
De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet (schenk- en erfbelasting) niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Het onderscheid dat de wetgever maakt tussen privé- en ondernemingsvermogen is volgens het hoogste rechtscollege niet discriminerend.
48. Verhoogde schenkingsvrijstelling ook voor oude restschulden
Op dinsdag 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Belastingplannen voor 2014. Daarbij is een zogeheten amendement aangenomen waardoor de tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 ook gaat gelden voor schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats, want de Eerste Kamer moet de Belastingplannen voor 2014 nog aannemen..
49. Qredits biedt nieuw mkb-krediet aan
Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen, biedt Qredits vanaf begin november het nieuwe mkb-krediet aan. Heeft u start- of groeiplannen dan kunt u bij deze kredietinstelling terecht voor een zakelijke lening van maximaal € 150.000.
50. Eindejaarstips 2013
- Tips voor alle belastingplichtigen
- Tips voor ondernemers en rechtspersonen
- Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
- Tips voor de bv en de dga
- Tips voor werkgevers
- Tips voor de automobilist
- Tips voor de woningeigenaar